NÁŠ BLOG

admin

Erasmus a Leonardo da Vinci

Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme – LLP) vznikl na základě rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady. LLP nahrazuje programy Socrates a Leonardo da Vinci, které byly ukončeny v roce 2006. Cílem tohoto nového programu je prostřednictvím rozvoje celoživotního učení přispívat k rozvoji Evropské unie.

Zastřešující prioritou programu celoživotního učení je posilovat přínos vzdělávání a odborné přípravy k dosažení lisabonského cíle, tedy učinit z EU nejkonkurenceschopnější znalostní ekonomiku s udržitelným hospodářským rozvojem, větším počtem a vyšší kvalitou pracovních míst a větší sociální soudržností. Konkrétně to znamená, že program podporuje a financuje výměny žáků a studentů, další vzdělávání pedagogů, projekty spolupráce škol a dalších institucí a vytváření mezinárodních sítí. Aktivity programu celoživotního učení jsou rozděleny do čtyř sektorálních programů (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig), Průřezového programu a programu Jean Monnet.  Na vysokoškolské vzdělávání se zaměřuje především program Erasmus.

ERASMUS

Pokud budete chtít během studia na vysoké škole vycestovat na studijní pobyt do zahraničí, bude Erasmus pravděpodobně nejsnazší volbou. V současné době jsou do programu zapojeny všechny členské státy EU. Erasmus v Evropě funguje již od roku 1987, v roce 2007 tedy oslavil 20. výročí svého založení. Program Erasmus je největší program podporující evropskou spolupráci v oblasti vysokého školství, takže je do něj zapojena většina evropských univerzit. V rámci tohoto programu můžete strávit jeden či dva semestry na zahraniční škole, ačkoli Erasmus je v jiné rovině zaměřen například také na vývoj společných studijních programů. Výši stipendií do jednotlivých států na studijní pobyty nebo pracovní stáže naleznete například na stránkách www.naep.cz v sekci Erasmus.

Studijní pobyt

Student, který vyjíždí na studijní pobyt do zahraničí, musí být zapsán minimálně do druhého ročníku studia na vysoké nebo vyšší odborné škole zapojené do programu. Může studovat prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. Délka studijního pobytu je minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců. Z praktického hlediska je pro vás důležité, s jakými zahraničními školami spolupracuje Vaše domácí univerzita. Výměny studentů jsou totiž založeny na bilaterálních smlouvách mezi jednotlivými univerzitami a jejich fakultami, a tak můžete jet studovat jen na tu školu, se kterou má vaše domácí škola smlouvu. Seznam partnerských škol naleznete na stránkách zahraničního oddělení.
Zahraniční škole se neplatí žádné poplatky za výuku (školné), pouze drobné poplatky za členství ve studentské unii, pojištění, apod. ve stejné výši jako platí domácí studenti.  Výše stipendií do jednotlivých zemí se liší. Nejvyšší jsou v Británii, kde dostanete 583€ na měsíc, nejnižší naopak v Bulharsku –  226€. Částky stipendií jsou určené na národní úrovni, což znamená, že stipendium pro danou zemi je pro všechny studenty z České republiky stejné.  Stipendium se odvíjí od průměrných životních nákladů v dané zemi a má vám pomoci uhradit rozdíl mezi vyššími životními náklady v zahraničí a u nás. V žádném případě nelze stipendium chápat jako finanční podporu, která vám bude plně hradit všechny vaše náklady v zahraničí a je třeba počítat s doplatkem z vlastních zdrojů.
Vaší povinností bude věnovat se na studijním pobytu výhradně studiu, popř. zpracovávání diplomové práce. Ještě než odjedete studovat do zahraničí, musíte mít schválen a podepsán plán studia na zahraniční škole (studijní smlouvou). Před ukončením studia na zahraniční škole pak požádáte o potvrzení o délce studia a zaslání výpisu výsledků zkoušek, obojí musíte jako doklad o pobytu předložit po návratu domácí škole.
Pokud jste již na studijním pobytu byli, můžete vyjet v rámci programu Erasmus na pracovní stáž.

Pracovní stáž

Na pracovní stáž můžete, na rozdíl od studijního pobytu, jet v kterémkoliv ročníku studia. Ostatní podmínky zůstávají stejné. I zde je minimální délka 3 měsíce, maximální 12 měsíců. Pracovní stáž (praxe) se může uskutečnit téměř v jakékoli organizaci (ve firmě, výrobním podniku, výzkumném ústavu, neziskové organizaci, státní instituci), nesmí se ale jednat o instituci, která spravuje nějaký program Evropské unie ani o národní diplomatickou reprezentaci (ambasádu). Pochopitelně nelze se stipendiem Erasmus absolvovat stáž v institucích a agenturách EU.
Pracovat budete na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu. Ani v případě stáže nemusí stipendium pokrýt veškeré náklady, je ale mnohem vyšší než v případě studijního pobytu. Za vykonávanou práci může student obdržet mzdu, její výše nemá žádný vliv na výši stipendia. Nejvyšší stipendium je opět ve Velké Británii, kde činí 819€ na měsíc, následuje Norsko  (800€ na měsíc) a Island (794€ na měsíc).
Pracovní stáže nepodporují všechny české vysoké školy, první cesta zájemce o tento pobyt tedy musí vést na zahraniční oddělení (eventuelně na webové stránky zahraničního oddělení), kde se dozvíte, zda vaše škola stáže realizuje. Nabídek je poměrně málo, šanci tedy mají aktivní studenti, kteří si stáž sami vyhledají a domluví.

LEONARDO DA VINCI

Program Leonardo da Vinci je také součástí programu celoživotního učení a zaměřuje se na podporu kvality odborného vzdělávání. Umožňuje studentům středních a vyšších odborných škol, stejně jako čerstvým absolventům, vycestovat do zahraničí na odbornou stáž. Kromě stáží se Leonardo da Vinci zaměřuje také na výměnné programy pro manažery, učitele, lektory a kariérové poradce. Stáže a výměny se v programu Leonardo da Vinci realizují na základě projektu. Projekt může předložit pouze instituce, ne jednotlivec. Student nebo absolvent tedy může vyjet na stáž, pouze pokud je jeho škola předkladatelem takového projektu. Stáže pro čerstvé absolventy někdy iniciují i úřady práce, vyplatí se proto zeptat se nejen na zahraničním oddělení školy, ale i na příslušném úřadu práce.

ERASMUS MUNDUS

Erasmus Mundus je program spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání, jehož cílem je podpořit rozvoj společných evropských magisterských programů a zvýšit povědomí o evropském vysokoškolském vzdělávání a jeho přitažlivost ve třetích zemích. V červenci 2007 Evropská komise přijala návrh druhé etapy programu na období 2009-2013.
Program Erasmus Mundus zahrnuje realizaci společných magisterských programů nabízených evropskými vysokými školami, stipendia pro talentované studenty a akademické pracovníky ze třetích zemí, partnerství s vysokými školami ve třetích zemích zahrnující stipendia určená evropským studentům a akademickým pracovníkům pro účely mobility do třetích zemí a také projekty evropské spolupráce zaměřené na zvýšení atraktivnosti a zviditelnění evropského vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích.

Kontakty:
Více informací o programu Erasmus, Leonardo da Vinci a Erasmus Mundus naleznete na www.naep.cz.

0 komentářů

Přidat komentář

*
*