NÁŠ BLOG

admin

STUPNĚ JAZYKOVÝCH ZNALOSTÍ

S rozšiřováním a rostoucí integrací Evropské unie vznikl požadavek na vytvoření všeobecně uznávaných kritérií pro hodnocení jazykových znalostí. Rada Evropy vydala dokument nazvaný Společný evropský referenční rámec pro jazyky, který v úplnosti popisuje, co se musíme naučit, abychom užívali jazyka ke komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musíme rozvíjet, abychom byli schopni účinně jednat. Rámec také definuje úrovně ovládání jazyka, které se pomalu začínají usazovat v hodnotících žebříčcích jednotlivých personalistů.

Stupně jazykových znalostí
Stupeň A1

Popis: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Příklady odpovídajících jazykových zkoušek: City & Guilds Preliminary, Goethe institut Start Deutsch 1

Stupeň A2

Popis: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Příklady odpovídajících jazykových zkoušek: Cambridge ESOL KET, BEC Preliminary, City & Guilds Access, LCCIB EFB Preliminary, Goethe institut Start Deutsch 1

Stupeň B1

Popis: Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Příklady odpovídajících jazykových zkoušek: Cambridge ESOL PET, BEC Vantage, City & Guilds Achiever, LCCIB EFB First, Goethe institut ZD, Osvědčení o základní znalosti jazyka

Stupeň B2

Popis: Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Příklady odpovídajících jazykových zkoušek: Cambridge ESOL FCE, City & Guilds Communicator, LCCIB EFB Second, Goethe zertifikat B2, Státní jazyková zkouška – základní

Stupeň C1

Popis: Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

Příklady odpovídajících jazykových zkoušek: Cambridge ESOL CAE, BEC Higher, City & Guilds Expert, LCCIB EFB Third, Goethe zertifikat C1, Státní jazyková zkouška – všeobecná

Stupeň C2

Popis: Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

Příklady odpovídajících jazykových zkoušek: Cambridge ESOL CPE, City & Guilds Mastery, LCCIB EFB Fourth, Goethe institut ZOP

0 komentářů

Přidat komentář

*
*